1. DEFINICJE

Organizator – Rico Canarias (Piotr Mikulski, C. Punta Pesebre 4, 35627 Costa Calma, Las Palmas, NIF: Y4228053T, e-mail: info@rico-canarias.pl). Rico Canarias jest organizatorem następujących usług turystycznych: wycieczki Hola Fuerteventura, Lanzarote Premium, usługa Wasz Przewodnik

Pośrednik – przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z organizatorem lub innym usługodawcą. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców, jego odpowiedzialność jest ograniczona.

Rico Canarias jest pośrednikiem następujących usług: rejs pod polską banderą, wycieczki katamaranami, rejs na delfiny, wycieczki Lobos Extra i Cofete i południe wyspy, wycieczki motocyklowe enduro, lekcje surfingu, bilety wstępu do Oasis Wildlife Fuerteventura.
W związku z tym Rico Canarias nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania wymienionych usług turystycznych. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio u organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, Rico Canarias udostępni dane organizatora.

Klient- osoba dokonująca rezerwacji i opłacająca należność za usługę turystyczną na rzecz Rico Canarias. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji (uczestnicy). Ma także obowiązek informowania uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

Wycieczka fakultatywna – wycieczka oferowana przez Organizatora dla Klientów przebywajacych na Wyspach Kanaryjskich.. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu

Umowa– umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły.

  1. REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez Rico Canarias.

Uczestnictwo w Wycieczce odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy, której Regulamin stanowi integralną część.

Akceptacja Regulaminu odbywa się w następujący sposób:
-zaakceptowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora (www.rico-canarias.pl).
– W przypadku zawierania Umowy bezpośrednio z przedstawicielem Rico Canarias – w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

  1. REZERWACJE I PŁATNOŚĆ

Klient może dokonać rezerwacji poprzez:

– wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Rico Canarias

– bezpośredni kontakt z przedstawicielem Rico Canarias

Dokonujac Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścia regulaminu oraz jego akceptacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oraz danych osobowych Uczestnikow) w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejsca zakwaterowania. W przypadku rezerwacji wycieczki na Lanzarote dodatkowo wymagane  jest podanie daty urodzenia niepełnoletnich uczestników. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rezerwacji. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Po otrzymaniu danych potrzebnych do założenia Rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi miejsca na wskazaną przez niego  wycieczkę, o ile w wybranym przez Klienta Terminie Wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku miejsc wolnych Organizator powiadamia Klienta poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście.

Wpłata ceny wycieczki rownoznaczna jest z zawarciem umowy.

Rico Canarias zastrzega możliwość anulowania rezerwacji bez podania przyczyny. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji lub odstąpienia od Umowy bez ponoszenia żadnych opłat w przypadku gdy poinformuje Organizatora nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Jeżeli rezygnacja zgłaszana jest na mniej niż 48 godzin, zaliczka rezerwacyjna nie jest zwracana.

Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować Rico Canarias najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki, wysyłając prośbę na adres info@rico-canarias.pl. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., Rico Canarias zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, wpłacona suma nie jest zwracana. Wina Klienta to :

– nie stawienie się punktualnie na miejsce zbiórki. Klient ma obowiązek oczekiwać w miejscu zbiórki na autobus 10 minut przed wyznaczoną godziną. Ze wzgledu na konieczność terminowej realizacji programu, Rico Canarias nie ma obowiazku czekać na spóźnionego Klienta.

– stan upojenia alkoholowego lub zażycia innych środków odurzających uniemożliwiający realizację umowy. Z wycieczki mogą zostać również wykluczone osoby zachowujące się agresywnie oraz stanowiące zagrożenie dla sprawnego zorganizowania wyjazdu.

Rico Canarias zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji Rico Canarias nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej i nie zapewni mu powrotu do miejsca zbiórki.

Za pośrednictwem strony internetowej www.rico-canarias.pl można nabyć ebook „Fuerteventura. Komendium wiedzy”. Ebook wysyłany jest automatycznie po dokonaniu płatności i ma formę elektroniczną. Klient ma prawo zgłosić do 48 godzin po zakupie reklamację wynikającą z uszkodzenia pliku. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy pobrał wysłany plik.

  1. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie wykonywania umowy do celów marketingowych (foldery, ulotki, strona internetowa, media społecznościowe itp.)

5.INNE POSTANOWIENIA

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, ze jego stan zdrowia pozwala mu na skorzystanie z wybranej usługi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W innym przypadku Klient bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiuologicznymi istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką podczas korzystania z transportu zbiorowego. Dotyczy to zarówno busów, autobusów, jak i łodzi, jachtów oraz katamaranów. 

Rico Canarias nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w środkach transportu lub na trasie wycieczki bagaż i rzeczy osobiste Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2017 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 20.11.2017 roku włącznie.

6.REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania Wycieczki.

W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji

Reklamacje należy kierować na adres info@rico-canarias.pl najpóźniej 30 dni po zakończeniu wycieczki. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wycieczka organizowana jest na terytorium Hiszpanii, dlatego w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa hiszpańskiego, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6w