Regulamin

  1. DEFINICJE

Organizator – Rico Canarias (Piotr Mikulski, C. Punta Pesebre 4, 35627 Costa Calma Las Palmas, NIF: Y4228053T, e-mail: info@rico-canarias.pl). Rico Canarias jest organizatorem następujących usług turystycznych: Fuerteventura Deluxe, Fuerteventura VIP, Lanzarote Premium, Oferta dla Grup, usługa “Twój przewodnik”.

Pośrednik – przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z organizatorem lub innym usługodawcą. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców, jego odpowiedzialność jest ograniczona.

Rico Canarias jest pośrednikiem następujących usług: sesje zdjęciowe, wypożyczenie samochodu, nurkowanie, Cofete + Willa Wintera + Punta de Jandia VIP, rejs pod polską banderą, bilety wstępu do Oasis Wildlife Fuerteventura, Lobos Extra. W związku z tym Rico Canarias nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania wymienionych usług turystycznych. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio u organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, Rico Canarias udostępnia dane organizatora.

Klient- osoba dokonująca rezerwacji i opłacająca należność za usługę turystyczną na rzecz Rico Canarias. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji (uczestnicy). Ma także obowiązek informowania uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

Wycieczka fakultatywna – wycieczka oferowana przez Organizatora dla Klientów przebywających na Wyspach Kanaryjskich. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu.

Umowa– umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły.

  1. REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez Rico Canarias.

Uczestnictwo w Wycieczce odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy, której Regulamin stanowi integralną część.

Akceptacja Regulaminu odbywa się na stronie internetowej Organizatora (www.rico-canarias.pl) w procesie rezerwacji wycieczki.
Jeśli Klient dokonuje zakupu Wycieczki poprzez wpłacenie całości kwoty na konto Rico Canarias, automatycznie jest to równoważne z tym, iż zapoznał się z Regulaminem i go zaakceptował.

  1. REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

Klient może dokonać rezerwacji poprzez:

– wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Rico Canarias
– bezpośredni kontakt z przedstawicielem Rico Canarias

Dokonując Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego akceptacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oraz danych osobowych Uczestników) w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejsca zakwaterowania. W przypadku rezerwacji wycieczki na Lanzarote oraz Lobos dodatkowo wymagane  jest podanie daty urodzenia oraz numeru dokumentów tożsamości. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rezerwacji. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Po otrzymaniu danych potrzebnych do założenia Rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi miejsca na wskazaną przez niego  Wycieczkę Fakultatywna, o ile w wybranym przez Klienta Terminie Wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku miejsc wolnych Organizator powiadamia Klienta poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście.

Dokonując rezerwacji  Klient zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty. Przepłata  jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy.
Dopłacenie pozostałej sumy odbywa się w gotówce lub kartą bezpośrednio przed rozpoczęciem wycieczki. Wpłata 100 procent ceny wycieczki równoznaczne jest z zawarciem umowy.

Zakup biletów do Oasis Wildlife Fuerteventura polega na wpłacie całej należności. Bilety wysyłane są w formie elektronicznej i nie podlegają zwrotowi.

Rico Canarias zastrzega możliwość anulowania rezerwacji bez podania przyczyny. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji lub odstąpienia od Umowy bez ponoszenia żadnych opłat w przypadku gdy poinformuje Organizatora nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Jeżeli rezygnacja zgłoszona jest na mniej niż 48 godzin, koszty przedpłaty nie są zwracane.

 

Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować Rico Canarias najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki, wysyłając prośbę na adres info@rico-canarias.pl. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., Rico Canarias zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, wpłacona suma nie jest zwracana. Wina Klienta to :

– nie stawienie się punktualnie na miejsce zbiórki. Klient ma obowiązek oczekiwać w miejscu zbiórki na autobus 10 minut przed wyznaczoną godziną. Ze względu na konieczność terminowej realizacji programu, Rico Canarias nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Klienta.

– stan upojenia alkoholowego lub zażycia innych środków odurzających uniemożliwiający realizację umowy. Z wycieczki mogą zostać również wykluczone osoby zachowujące się agresywnie oraz stanowiące zagrożenie dla sprawnego zorganizowania wyjazdu.

Rico Canarias zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji Rico Canarias nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej i nie zapewni mu powrotu do miejsca zbiórki.

  1. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie wykonywania umowy do celów marketingowych (foldery, ulotki, strona internetowa, media społecznościowe).

  1. INNE POSTANOWIENIA

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na skorzystanie z wybranej usługi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W innym przypadku Klient bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

Rico Canarias nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w środkach transportu lub na trasie wycieczki bagaż i rzeczy osobiste Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2017 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 20.11.2017 roku włącznie.

  1. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania Wycieczki.

W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji

Reklamacje należy kierować na adres info@rico-canarias.pl najpóźniej 30 dni po zakończeniu wycieczki. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wycieczka organizowana jest na terytorium Hiszpanii, dlatego w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa hiszpańskiego, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6

INFORMACJE KONTAKTOWE

Masz Pytanie


Facebook
Rico Canarias- wycieczki fakultatywne Fuerteventura